۵ درصد درآمد ناخالص ملی هزینه تصادفات رانندگی

۵ درصد درآمد ناخالص ملی هزینه تصادفات رانندگی
سخنگوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: با اینکه تعداد مرگهای ناشی از تصادف کاهش یافته هنوز ۵ درصد درآمدهای ناخالص کشور صرف هزینه های ناشی از تصادف می شود.
۱۵:۲۰ – ۱۳۹۵ دوشنبه ۱۱ مرداد


۵ درصد درآمد ناخالص ملی هزینه تصادفات رانندگی

سخنگوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: با اینکه تعداد مرگهای ناشی از تصادف کاهش یافته هنوز ۵ درصد درآمدهای ناخالص کشور صرف هزینه های ناشی از تصادف می شود.
۱۵:۲۰ – ۱۳۹۵ دوشنبه ۱۱ مرداد


۵ درصد درآمد ناخالص ملی هزینه تصادفات رانندگی

اندروید

label, , , , , , , , , , , ,

About the author