۳ میلیارد نفر تماشگر مراسم افتتاحیه المپیک

۳ میلیارد نفر تماشگر مراسم افتتاحیه المپیک
بنا آمار و ارقام ارائه شده نزدیک به ۳ میلیارد نفر تماشاگر مراسم افتتاحیه المپیک ریو ۲۰۱۶ بودند.

۳ میلیارد نفر تماشگر مراسم افتتاحیه المپیک

بنا آمار و ارقام ارائه شده نزدیک به ۳ میلیارد نفر تماشاگر مراسم افتتاحیه المپیک ریو ۲۰۱۶ بودند.
۳ میلیارد نفر تماشگر مراسم افتتاحیه المپیک

باران فیلم

label, , , , , , , , , , , ,

About the author