گزارش ویژه از سرمربی منچستر / مورینیو و آدم هایش؛ تیم گنده مغز ها

گزارش ویژه از سرمربی منچستر / مورینیو و آدم هایش؛ تیم گنده مغز ها
من یونایتد در چهار سال اخیر،سه مربی آورده.مورینیو در هفتم ژولای دستیارانش را رسما معرفی کرد.کسانی که در کنار “مو”در کارینگتون و الدترافورد نقش مهمی خواهند داشت.

گزارش ویژه از سرمربی منچستر / مورینیو و آدم هایش؛ تیم گنده مغز ها

من یونایتد در چهار سال اخیر،سه مربی آورده.مورینیو در هفتم ژولای دستیارانش را رسما معرفی کرد.کسانی که در کنار “مو”در کارینگتون و الدترافورد نقش مهمی خواهند داشت.
گزارش ویژه از سرمربی منچستر / مورینیو و آدم هایش؛ تیم گنده مغز ها

خرید رنک

سایت خبری زندگی

label, , , , , , , , , , , ,

About the author