گزارش:/ همه دیدارهایی که بیل از دست خواهد داد

گزارش:/ همه دیدارهایی که بیل از دست خواهد داد
رئالی ها امروز یک خبر بد از جانب گرت بیل دریافت کردند. فوق ستاره ولزی رئال موافقتش برای جراحی روی مچ پای راست خود را اعلام کرد و حداقل دو ماه از میادین دور خواهد ماند.

گزارش:/ همه دیدارهایی که بیل از دست خواهد داد

رئالی ها امروز یک خبر بد از جانب گرت بیل دریافت کردند. فوق ستاره ولزی رئال موافقتش برای جراحی روی مچ پای راست خود را اعلام کرد و حداقل دو ماه از میادین دور خواهد ماند.
گزارش:/ همه دیدارهایی که بیل از دست خواهد داد

label, , , , , , , , , , , ,

About the author