گزارش:/ لوئیس انریکه و تنبیه مجدد الیکس ویدال

گزارش:/ لوئیس انریکه و تنبیه مجدد الیکس ویدال
نام الیکس ویدال یک بار دیگر در میان فهرست 18 نفره بارسلونا مشاهده نمی شود که در نوع خود جالب توجه است.

گزارش:/ لوئیس انریکه و تنبیه مجدد الیکس ویدال

نام الیکس ویدال یک بار دیگر در میان فهرست 18 نفره بارسلونا مشاهده نمی شود که در نوع خود جالب توجه است.
گزارش:/ لوئیس انریکه و تنبیه مجدد الیکس ویدال

آپدیت نود32

wolrd press news

label, , , , , , , , , , , ,

About the author