کمیته انضباطی فیفا یا ضدایرانی‌هاست یا رفیق قطری‌ها!

کمیته انضباطی فیفا یا ضدایرانی‌هاست یا رفیق قطری‌ها!
فیفا دو بازیکن و یک مربی ایران را نقره داغ کرد اما با قطری‌ها کاری نداشت.

کمیته انضباطی فیفا یا ضدایرانی‌هاست یا رفیق قطری‌ها!

فیفا دو بازیکن و یک مربی ایران را نقره داغ کرد اما با قطری‌ها کاری نداشت.
کمیته انضباطی فیفا یا ضدایرانی‌هاست یا رفیق قطری‌ها!

label, , , , , , , , , , , ,

About the author