کشف فسیل انسانی مربوط به دوره نوسنگی

کشف فسیل انسانی مربوط به دوره نوسنگی
باستان شناسان تایوانی توانستند بقایای سنگواره انسانی متعلق به چهار هزارو هشتصد سال قبل را کشف کنند.
۰۹:۲۹ – ۱۳۹۵ پنج شنبه ۹ اردیبهشت


کشف فسیل انسانی مربوط به دوره نوسنگی

باستان شناسان تایوانی توانستند بقایای سنگواره انسانی متعلق به چهار هزارو هشتصد سال قبل را کشف کنند.
۰۹:۲۹ – ۱۳۹۵ پنج شنبه ۹ اردیبهشت


کشف فسیل انسانی مربوط به دوره نوسنگی

پسورد نود 32

موسیقی

label, , , , , , , , , , , ,

About the author