کسب پنجمین سهمیه ایران/ حمید سوریان حذف شد

کسب پنجمین سهمیه ایران/ حمید سوریان حذف شد
حمید سوریان در دومین کشتی خود در مغولستان شکست خورد، اما قاسمی منجزی یک سهمیه دیگر برای کشتی ایران کسبکرد.
۱۲:۵۱ – ۱۳۹۵ جمعه ۳ اردیبهشت


کسب پنجمین سهمیه ایران/ حمید سوریان حذف شد

حمید سوریان در دومین کشتی خود در مغولستان شکست خورد، اما قاسمی منجزی یک سهمیه دیگر برای کشتی ایران کسبکرد.
۱۲:۵۱ – ۱۳۹۵ جمعه ۳ اردیبهشت


کسب پنجمین سهمیه ایران/ حمید سوریان حذف شد

لایسنس نود 32 ورژن 6

تلگرام

label, , , , , , , , , , , ,

About the author