کری خوانی غیرمستقیم استقلالی ها برای طارمی/ کاوه تو را آقای گل می کنیم!

کری خوانی غیرمستقیم استقلالی ها برای طارمی/ کاوه تو را آقای گل می کنیم!
بازیکنان استقلال در بدو ورود دوباره طارمی به پرسپولیس، برای این بازیکن کری خواندند.

کری خوانی غیرمستقیم استقلالی ها برای طارمی/ کاوه تو را آقای گل می کنیم!

بازیکنان استقلال در بدو ورود دوباره طارمی به پرسپولیس، برای این بازیکن کری خواندند.
کری خوانی غیرمستقیم استقلالی ها برای طارمی/ کاوه تو را آقای گل می کنیم!

کرمان نیوز

label, , , , , , , , , , , ,

About the author