کاهش نرخ سود در بانکهای ترکیه

کاهش نرخ سود در بانکهای ترکیه
بانک مرکزی ترکیه نرخ سود بانکی را کاهش داد.
۲۰:۲۵ – ۱۳۹۵ یک شنبه ۵ اردیبهشت


کاهش نرخ سود در بانکهای ترکیه

بانک مرکزی ترکیه نرخ سود بانکی را کاهش داد.
۲۰:۲۵ – ۱۳۹۵ یک شنبه ۵ اردیبهشت


کاهش نرخ سود در بانکهای ترکیه

آپدیت نود 32

ganool review

label, , , , , , , , , , , ,

About the author