چرا نام کنعانی‌زادگان از لیست استقلال خارج شد؟

چرا نام کنعانی‌زادگان از لیست استقلال خارج شد؟
مدافع استقلال که در بدو ورودش به این تیم با مصدومیت شدید روبرو شد، در این روزها در کلینیک باشگاه ریکاوری می کند تا بتواند هرچه زودتر به تمرین این تیم اضافه شود.

چرا نام کنعانی‌زادگان از لیست استقلال خارج شد؟

مدافع استقلال که در بدو ورودش به این تیم با مصدومیت شدید روبرو شد، در این روزها در کلینیک باشگاه ریکاوری می کند تا بتواند هرچه زودتر به تمرین این تیم اضافه شود.
چرا نام کنعانی‌زادگان از لیست استقلال خارج شد؟

label, , , , , , , , , , , ,

About the author