چرا فوتبال عراق با نام ایران، عربستانی ها را به گوشه رینگ برده است؟

چرا فوتبال عراق با نام ایران، عربستانی ها را به گوشه رینگ برده است؟
فوتبال عربستان در خواب هم نمی دید ناچار شود به ایران بیاید ، بی آنکه قرار باشد با تیم ملی فوتبال ایران بازی کند.

چرا فوتبال عراق با نام ایران، عربستانی ها را به گوشه رینگ برده است؟

فوتبال عربستان در خواب هم نمی دید ناچار شود به ایران بیاید ، بی آنکه قرار باشد با تیم ملی فوتبال ایران بازی کند.
چرا فوتبال عراق با نام ایران، عربستانی ها را به گوشه رینگ برده است؟

سپهر نیوز

label, , , , , , , , , , , ,

About the author