پیکه: فوتبال ایتالیا دفاعی نیست

پیکه: فوتبال ایتالیا دفاعی نیست
احتمالا ایتالیا امشب نیز با سیستم 2-5-3 در برابر اسپانیا قرار خواهد گرفت و الکساندر فلورنزی نیز در برابر جرارد پیکه صف آرایی خواهد کرد.​​​​​​​

پیکه: فوتبال ایتالیا دفاعی نیست

احتمالا ایتالیا امشب نیز با سیستم 2-5-3 در برابر اسپانیا قرار خواهد گرفت و الکساندر فلورنزی نیز در برابر جرارد پیکه صف آرایی خواهد کرد.​​​​​​​
پیکه: فوتبال ایتالیا دفاعی نیست

label, , , , , , , , , , , ,

About the author