پیشگویی به نام علی دایی!

پیشگویی به نام علی دایی!
علی دایی جدیدترین فردی است که مدعی شده پیروزی دونالد ترامپ را پیش‌بینی کرده بود.

پیشگویی به نام علی دایی!

علی دایی جدیدترین فردی است که مدعی شده پیروزی دونالد ترامپ را پیش‌بینی کرده بود.
پیشگویی به نام علی دایی!

ارتقا اندروید

label, , , , , , , , , , , ,

About the author