پشت پرده کاندیدا نشدن محمد دادکان برای انتخابات فوتبال

محمد دادکان به رغم وعده ای که داده بود ، کاندیدای انتخابات فوتبال نشد.

کرمان نیوز

لردگان

label, , , , , , , , ,

About the author