پس از حرکت عجیب سرمربی اتلتیکو مادرید:/ مهاجم مالاگا: نمی توان با سیمئونه مقابله کرد

پس از حرکت عجیب سرمربی اتلتیکو مادرید:/ مهاجم مالاگا: نمی توان با سیمئونه مقابله کرد
مهاجم مالاگا می گوید مقابله کردن با شخصیتی همچون سرمربی اتلتیکو مادرید کار دشواری است.

پس از حرکت عجیب سرمربی اتلتیکو مادرید:/ مهاجم مالاگا: نمی توان با سیمئونه مقابله کرد

مهاجم مالاگا می گوید مقابله کردن با شخصیتی همچون سرمربی اتلتیکو مادرید کار دشواری است.
پس از حرکت عجیب سرمربی اتلتیکو مادرید:/ مهاجم مالاگا: نمی توان با سیمئونه مقابله کرد

خرم خبر

label, , , , , , , , , , , ,

About the author