وضعیت مبهم دو ستاره ایرانی در روسیه!

وضعیت مبهم دو ستاره ایرانی در روسیه!
قربان بردیف امروز به صورت رسمی از روستوف جدا شد.

وضعیت مبهم دو ستاره ایرانی در روسیه!

قربان بردیف امروز به صورت رسمی از روستوف جدا شد.
وضعیت مبهم دو ستاره ایرانی در روسیه!

فستیوال فیلم

label, , , , , , , , , , , ,

About the author