ورود تظاهرکنندگان عراقی به ساختمان نخست وزیری

ورود تظاهرکنندگان عراقی به ساختمان نخست وزیری
یک منبع امنیتی عراقی از ورود تظاهرکنندگان معترض به مقر هیات وزیران عراق در منطقه سبز در مرکز شهر بغداد خبر داد.
۲۱:۲۱ – ۱۳۹۵ شنبه ۱۱ اردیبهشت


ورود تظاهرکنندگان عراقی به ساختمان نخست وزیری

یک منبع امنیتی عراقی از ورود تظاهرکنندگان معترض به مقر هیات وزیران عراق در منطقه سبز در مرکز شهر بغداد خبر داد.
۲۱:۲۱ – ۱۳۹۵ شنبه ۱۱ اردیبهشت


ورود تظاهرکنندگان عراقی به ساختمان نخست وزیری

میهن دانلود

label, , , , , , , , , , , ,

About the author