واکنش عالیشاه به نیمکت نشینی‌اش در پرسپولیس

واکنش عالیشاه به نیمکت نشینی‌اش در پرسپولیس
امید عالیشاه در حرف‌هایش از نیمکت‌نشینی ناراضی نیست.

واکنش عالیشاه به نیمکت نشینی‌اش در پرسپولیس

امید عالیشاه در حرف‌هایش از نیمکت‌نشینی ناراضی نیست.
واکنش عالیشاه به نیمکت نشینی‌اش در پرسپولیس

label, , , , , , , , , , , ,

About the author