هر 60 دقیقه یک گل!/ نگاهی به هفته دوم لیگ برتر

هر 60 دقیقه یک گل!/ نگاهی به هفته دوم لیگ برتر
در هفته دوم لیگ برتر و در 8 بازی انجام شده 12 بار توپ از خط درواز ه ها عبور کرد که این معدل گل 1.5 برای هر بازی را به ثبت رساند.

هر 60 دقیقه یک گل!/ نگاهی به هفته دوم لیگ برتر

در هفته دوم لیگ برتر و در 8 بازی انجام شده 12 بار توپ از خط درواز ه ها عبور کرد که این معدل گل 1.5 برای هر بازی را به ثبت رساند.
هر 60 دقیقه یک گل!/ نگاهی به هفته دوم لیگ برتر

تکنولوژی جدید

label, , , , , , , , , , , ,

About the author