هرالد استرالیا: / تغییر رای سلیمی، خشم تماشاگران را برانگیخت

هرالد استرالیا: / تغییر رای سلیمی، خشم تماشاگران را برانگیخت
روزنامه معتبر استرالیا نوشت تغییر رای عجیب هیات داوری در مسابقه بهداد سلیمی باعث خشم همه تماشاگران در سالن مسابقات شد.

هرالد استرالیا: / تغییر رای سلیمی، خشم تماشاگران را برانگیخت

روزنامه معتبر استرالیا نوشت تغییر رای عجیب هیات داوری در مسابقه بهداد سلیمی باعث خشم همه تماشاگران در سالن مسابقات شد.
هرالد استرالیا: / تغییر رای سلیمی، خشم تماشاگران را برانگیخت

صبحانه

label, , , , , , , , , , , ,

About the author