نگرانی اتحادیه اروپا از اوضاع متشنج عراق

نگرانی اتحادیه اروپا از اوضاع متشنج عراق
مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا از هجوم معترضان به مجلس عراق انتقاد کرد و آن را موجب بی ثباتی در این کشور دانست.
۱۲:۲۷ – ۱۳۹۵ یک شنبه ۱۲ اردیبهشت


نگرانی اتحادیه اروپا از اوضاع متشنج عراق

مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا از هجوم معترضان به مجلس عراق انتقاد کرد و آن را موجب بی ثباتی در این کشور دانست.
۱۲:۲۷ – ۱۳۹۵ یک شنبه ۱۲ اردیبهشت


نگرانی اتحادیه اروپا از اوضاع متشنج عراق

آپدیت نود 32 جدید آفلاین

استخدام

label, , , , , , , , , , , ,

About the author