نگاهی به گرانترین خرید ذوب آهن

نگاهی به گرانترین خرید ذوب آهن
مارکو آیوبل در حالی که نیم فصل با قراردادی شش ماهه به ذوب آهن پیوسته بود، پیش از پایان رقابت ها ایران را ترک کرد.

نگاهی به گرانترین خرید ذوب آهن

مارکو آیوبل در حالی که نیم فصل با قراردادی شش ماهه به ذوب آهن پیوسته بود، پیش از پایان رقابت ها ایران را ترک کرد.
نگاهی به گرانترین خرید ذوب آهن

نود32 آپدیت ورژن 8

عکس

label, , , , , , , , , , , ,

About the author