مینیسک محسن فروزان پاره شد

مینیسک محسن فروزان پاره شد
دروازه بان خونه به خونه با مصدومیت از ناحیه مینیسک خارجی مواجه شده است.

مینیسک محسن فروزان پاره شد

دروازه بان خونه به خونه با مصدومیت از ناحیه مینیسک خارجی مواجه شده است.
مینیسک محسن فروزان پاره شد

car

label, , , , , , , , , , , ,

About the author