ملت ایران در انتظار عمل طرف های غربی به تعهداتشان است

ملت ایران در انتظار عمل طرف های غربی به تعهداتشان است
رئیس مجلس در دیدار وزیر خارجه نروژ گفت: ایران با صداقت کامل پای در مسیر گفتگوهای هسته ای نهاد اما آمریکا بد عهدی کرده است.
۱۹:۳۵ – ۱۳۹۵ چهار شنبه ۲۷ مرداد


ملت ایران در انتظار عمل طرف های غربی به تعهداتشان است

رئیس مجلس در دیدار وزیر خارجه نروژ گفت: ایران با صداقت کامل پای در مسیر گفتگوهای هسته ای نهاد اما آمریکا بد عهدی کرده است.
۱۹:۳۵ – ۱۳۹۵ چهار شنبه ۲۷ مرداد


ملت ایران در انتظار عمل طرف های غربی به تعهداتشان است

ایرانی

label, , , , , , , , , , , ,

About the author