مدال برنز جهان برای بانوی کاراته‌کای ایران

مدال برنز جهان برای بانوی کاراته‌کای ایران
کاراته‌کای کشورمان در مسابقات جهانی صاحب مدال برنز شد.

مدال برنز جهان برای بانوی کاراته‌کای ایران

کاراته‌کای کشورمان در مسابقات جهانی صاحب مدال برنز شد.
مدال برنز جهان برای بانوی کاراته‌کای ایران

label, , , , , , , , , , , ,

About the author