مدافع برزیلی استقلال را بهتر بشناسید

مدافع برزیلی استقلال را بهتر بشناسید
اولین خرید خارجی سرمربی استقلال وارد تهران شد تا با پشت سر گذاشتن تست های پزشکی مراحل نهایی قراردادش را پشت سر بگذارد.

مدافع برزیلی استقلال را بهتر بشناسید

اولین خرید خارجی سرمربی استقلال وارد تهران شد تا با پشت سر گذاشتن تست های پزشکی مراحل نهایی قراردادش را پشت سر بگذارد.
مدافع برزیلی استقلال را بهتر بشناسید

هنر

label, , , , , , , , , , , ,

About the author