محرومیت مسلمان توسط ذوب‌آهن قانونی نیست

محرومیت مسلمان توسط ذوب‌آهن قانونی نیست
ذوبی‌ها امروز طی بیانیه‌ای مدعی شده بودند که با توجه به عدم پرداخت حق رشد مسلمان، اجازه بازی به او در ادامه بازی‌ها را نخواهند داد.

محرومیت مسلمان توسط ذوب‌آهن قانونی نیست

ذوبی‌ها امروز طی بیانیه‌ای مدعی شده بودند که با توجه به عدم پرداخت حق رشد مسلمان، اجازه بازی به او در ادامه بازی‌ها را نخواهند داد.
محرومیت مسلمان توسط ذوب‌آهن قانونی نیست

پسورد نود 32

خبر جدید

label, , , , , , , , , , , ,

About the author