مایی که امروز برای اولادی بر سر می کوبیم!

مایی که امروز برای اولادی بر سر می کوبیم!
همه حالا شده ایم دل سوخته و دل باخته مهرداد اولادی . این بار او پر کشیده و تبش هم داغ است. همه از میزان رفاقت مان با مهرداد می گوییم. از خوب بودنش ، چه می دانم ، از فرشته بودنش و …

مایی که امروز برای اولادی بر سر می کوبیم!

همه حالا شده ایم دل سوخته و دل باخته مهرداد اولادی . این بار او پر کشیده و تبش هم داغ است. همه از میزان رفاقت مان با مهرداد می گوییم. از خوب بودنش ، چه می دانم ، از فرشته بودنش و …
مایی که امروز برای اولادی بر سر می کوبیم!

بک لینک رنک 7

خبرگزاری اصفحان

label, , , , , , , , , , , ,

About the author