قطری‌ها بازی ایران را فراموش کردند، ایرانی‌ها نه!

قطری‌ها بازی ایران را فراموش کردند، ایرانی‌ها نه!
همچنان بعضی کارشناس‌ها به شدت از عملکرد تیم‌ملی در بازی قطر انتقاد می‌کنند.

قطری‌ها بازی ایران را فراموش کردند، ایرانی‌ها نه!

همچنان بعضی کارشناس‌ها به شدت از عملکرد تیم‌ملی در بازی قطر انتقاد می‌کنند.
قطری‌ها بازی ایران را فراموش کردند، ایرانی‌ها نه!

label, , , , , , , , , , , ,

About the author