قائم شهری‌ها متفاوت ظاهر شدند/ هیچ کس با ستاره ها سلفی نگرفت

قائم شهری‌ها متفاوت ظاهر شدند/ هیچ کس با ستاره ها سلفی نگرفت
مردم قائم شهر به جای سلفی گرفتن با ستاره ها به عزاداری پرداختند.

قائم شهری‌ها متفاوت ظاهر شدند/ هیچ کس با ستاره ها سلفی نگرفت

مردم قائم شهر به جای سلفی گرفتن با ستاره ها به عزاداری پرداختند.
قائم شهری‌ها متفاوت ظاهر شدند/ هیچ کس با ستاره ها سلفی نگرفت

آپدیت نود 32 ورژن 6

عکس

label, , , , , , , , , , , ,

About the author