فهرست بازیکنان به سازمان لیگ ارایه شد/ کارت بازی رامین رضاییان صادر شد

فهرست بازیکنان به سازمان لیگ ارایه شد/ کارت بازی رامین رضاییان صادر شد
باشگاه پرسپولیس با قراردادن نام مدافع ملی پوش خود در فهرست این فصل، قرارداد تمدید شده او را جهت اجرا و دریافت کارت بازی تحویل سازمان لیگ داد.

فهرست بازیکنان به سازمان لیگ ارایه شد/ کارت بازی رامین رضاییان صادر شد

باشگاه پرسپولیس با قراردادن نام مدافع ملی پوش خود در فهرست این فصل، قرارداد تمدید شده او را جهت اجرا و دریافت کارت بازی تحویل سازمان لیگ داد.
فهرست بازیکنان به سازمان لیگ ارایه شد/ کارت بازی رامین رضاییان صادر شد

label, , , , , , , , , , ,

About the author