فغانی: از ۱۶ سالگی می‌دانستم که داوری حرفه من خواهد شد

فغانی: از ۱۶ سالگی می‌دانستم که داوری حرفه من خواهد شد
داور بین‌المللی فوتبال کشورمان از دستیاران خود که او را در امر قضاوت یاری می‌کنند، قدردانی کرد.

فغانی: از ۱۶ سالگی می‌دانستم که داوری حرفه من خواهد شد

داور بین‌المللی فوتبال کشورمان از دستیاران خود که او را در امر قضاوت یاری می‌کنند، قدردانی کرد.
فغانی: از ۱۶ سالگی می‌دانستم که داوری حرفه من خواهد شد

label, , , , , , , , , , , ,

About the author