فرصت طلبی نفت روی اشتباهات فردی/ آنالیز دیدار پرسپولیس – نفت تهران

فرصت طلبی نفت روی اشتباهات فردی/ آنالیز دیدار پرسپولیس – نفت تهران
دیدار پرسپولیس – نفت بازی زیبایی از آب درنیامد به این دلیل که تیم نفت در نیمه خودی متراکم بود و نیتش برای نزدیک شدن به دروازه پرسپولیس توپ گیری و ضد حمله بود.

فرصت طلبی نفت روی اشتباهات فردی/ آنالیز دیدار پرسپولیس – نفت تهران

دیدار پرسپولیس – نفت بازی زیبایی از آب درنیامد به این دلیل که تیم نفت در نیمه خودی متراکم بود و نیتش برای نزدیک شدن به دروازه پرسپولیس توپ گیری و ضد حمله بود.
فرصت طلبی نفت روی اشتباهات فردی/ آنالیز دیدار پرسپولیس – نفت تهران

آپدیت همیشگی نود 32

wolrd press news

label, , , , , , , , , , , ,

About the author