فرانسه به سختی آلبانی را برد/90 دقیقه هیچی، شش دقیقه دو گل!

فرانسه به سختی آلبانی را برد/90 دقیقه هیچی، شش دقیقه دو گل!
فرانسه در دیداری که بسیار ضعیف عمل کرد با دو گل در وقت های اضافه آلبانی را برد.

فرانسه به سختی آلبانی را برد/90 دقیقه هیچی، شش دقیقه دو گل!

فرانسه در دیداری که بسیار ضعیف عمل کرد با دو گل در وقت های اضافه آلبانی را برد.
فرانسه به سختی آلبانی را برد/90 دقیقه هیچی، شش دقیقه دو گل!

سپهر نیوز

label, , , , , , , , , , , ,

About the author