عیدی ای که پروین می گوید بازیکنان به هواداران پرسپولیس بدهند

اسطوره قرمزها می گوید پرسپولیس باشگاه اوست و همیشه در کنارش خواهد بود.

آهنگ جدید

ورزش و زندگی

label, , , , , , , , ,

About the author