علی فتح الله زاده و یک کار عجیب جدید/از کفاشیان دلخورم که راستش را نگفت به من!

علی فتح الله زاده رفته بود برای ریاست فدراسیون فوتبال ثبت نام کند اما یکباره رفت به عنوان نایب رئیس ثبت نام کرد. عنوانی که در اساسنامه فعلی و آیین نامه داخلی انتخابات وجود ندارد!

دانلود ها پلاس

عرفان دینی

label, , , , , , , , ,

About the author