عراق متحد و یکپارچه، سیاست غیر قابل خدشه ایران

عراق متحد و یکپارچه، سیاست غیر قابل خدشه ایران
دبیر شورای عالی امنیت ملی تاکید کرد: منافع راهبردی مردم عراق ، با تقویت عراق یکپارچه و متحد قابل تحقق است .
۱۶:۲۴ – ۱۳۹۵ سه شنبه ۱۹ مرداد


عراق متحد و یکپارچه، سیاست غیر قابل خدشه ایران

دبیر شورای عالی امنیت ملی تاکید کرد: منافع راهبردی مردم عراق ، با تقویت عراق یکپارچه و متحد قابل تحقق است .
۱۶:۲۴ – ۱۳۹۵ سه شنبه ۱۹ مرداد


عراق متحد و یکپارچه، سیاست غیر قابل خدشه ایران

label, , , , , , , , , , , ,

About the author