طعنه جالب گزارشگر بازی نفت و پرسپولیس به سپاهانی ها!

طعنه جالب گزارشگر بازی نفت و پرسپولیس به سپاهانی ها!
یوسفی گفت انگار تمام اتفاقات سپاهان زیر سر استیماچ بود.

طعنه جالب گزارشگر بازی نفت و پرسپولیس به سپاهانی ها!

یوسفی گفت انگار تمام اتفاقات سپاهان زیر سر استیماچ بود.
طعنه جالب گزارشگر بازی نفت و پرسپولیس به سپاهانی ها!

یوزرنیم و پسورد نود 32 ورژن 9

تلگرام

label, , , , , , , , , , , ,

About the author