شهید صیاد می خواست مردم همواره انقلابی باشند

شهید صیاد می خواست مردم همواره انقلابی باشند
سرلشگر فیروزآبادی تصریح کرد: یکی از خواسته های شهید صیاد شیرازی این بود که مردم همیشه امریکا را به عنوان شیطان بزرگ بشناسند و انقلابی باشند.
۱۲:۵۷ – ۱۳۹۵ شنبه ۲۱ فروردین


شهید صیاد می خواست مردم همواره انقلابی باشند

سرلشگر فیروزآبادی تصریح کرد: یکی از خواسته های شهید صیاد شیرازی این بود که مردم همیشه امریکا را به عنوان شیطان بزرگ بشناسند و انقلابی باشند.
۱۲:۵۷ – ۱۳۹۵ شنبه ۲۱ فروردین


شهید صیاد می خواست مردم همواره انقلابی باشند

فروش بک لینک
label, , , , , , , , , , , ,

About the author