شدیدترین تدابیر امنیتی در ارمنستان

شدیدترین تدابیر امنیتی در ارمنستان
در ایروان پایتخت ارمنستان شدیدترین تدابیر امنیتی در یک دهه گذشته اجرا شده است.
۰۷:۳۱ – ۱۳۹۵ یک شنبه ۱۰ مرداد


شدیدترین تدابیر امنیتی در ارمنستان

در ایروان پایتخت ارمنستان شدیدترین تدابیر امنیتی در یک دهه گذشته اجرا شده است.
۰۷:۳۱ – ۱۳۹۵ یک شنبه ۱۰ مرداد


شدیدترین تدابیر امنیتی در ارمنستان

90ورزشی

label, , , , , , , , , , , ,

About the author