شاه غلام :به خاطر افشین مان پرسپولیسی ام

شاه غلام :به خاطر افشین مان پرسپولیسی ام
پیروانی می گوید به احترام برادرش طرفدار تیم پرسپولیس است.

شاه غلام :به خاطر افشین مان پرسپولیسی ام

پیروانی می گوید به احترام برادرش طرفدار تیم پرسپولیس است.
شاه غلام :به خاطر افشین مان پرسپولیسی ام

بک لینک رنک 1

پرس نیوز

label, , , , , , , , , , , ,

About the author