سوت اشتباه کی‌روش، داد حقیقی را درآورد

سوت اشتباه کی‌روش، داد حقیقی را درآورد
کارلوس کی‌روش در آخرین دقایق تمرین امروز تیم ملی، بازیکنانش را به دو دسته تقسیم کرد تا در زمینی کوچک، فوتبال بازی کنند.

سوت اشتباه کی‌روش، داد حقیقی را درآورد

کارلوس کی‌روش در آخرین دقایق تمرین امروز تیم ملی، بازیکنانش را به دو دسته تقسیم کرد تا در زمینی کوچک، فوتبال بازی کنند.
سوت اشتباه کی‌روش، داد حقیقی را درآورد

label, , , , , , , , , , , ,

About the author