سه شنبه افتتاح نمایشگاه کتاب تهران

سه شنبه افتتاح نمایشگاه کتاب تهران
معاون خدمات شهری شهرداری تهران گفت: نمایشگاه کتاب شهر آفتاب ۱۴ اردیبهشت با حضور رئیس جمهور افتتاح می شود.
۱۶:۵۹ – ۱۳۹۵ یک شنبه ۱۲ اردیبهشت


سه شنبه افتتاح نمایشگاه کتاب تهران

معاون خدمات شهری شهرداری تهران گفت: نمایشگاه کتاب شهر آفتاب ۱۴ اردیبهشت با حضور رئیس جمهور افتتاح می شود.
۱۶:۵۹ – ۱۳۹۵ یک شنبه ۱۲ اردیبهشت


سه شنبه افتتاح نمایشگاه کتاب تهران

آپدیت نود 32 ماهانه

خبرگزاری اصفحان

label, , , , , , , , , , , ,

About the author