سفال های اژدری در سواحل بوشهر

سفال های اژدری در سواحل بوشهر
باستان شناسان سفال‌های اژدری شکل مربوط به دوره ساسانی را در آب‌های ساحلی بوشهر کشف کردند. قرار است این آثار باستانی در موزه باستان شناسی زیرآب بوشهر، به نمایش گذاشته شوند.
۰۸:۰۶ – ۱۳۹۵ یک شنبه ۱۷ مرداد


سفال های اژدری در سواحل بوشهر

باستان شناسان سفال‌های اژدری شکل مربوط به دوره ساسانی را در آب‌های ساحلی بوشهر کشف کردند. قرار است این آثار باستانی در موزه باستان شناسی زیرآب بوشهر، به نمایش گذاشته شوند.
۰۸:۰۶ – ۱۳۹۵ یک شنبه ۱۷ مرداد


سفال های اژدری در سواحل بوشهر

روزنامه قانون

label, , , , , , , , , , , ,

About the author