ستاد سوخت ۴۵ روز به رانندگان تاکسی و اتوبوس مهلت داد

ستاد سوخت ۴۵ روز به رانندگان تاکسی و اتوبوس مهلت داد
ستاد مدیریت سوخت به رانندگان حمل ونقل عمومی ۴۵ روز فرصت داد برای جلوگیری از غیر فعال شدن کارت سوخت بیمه نامه شخص ثالث دریافت کنند.
۱۸:۱۳ – ۱۳۹۵ سه شنبه ۴ خرداد


ستاد سوخت ۴۵ روز به رانندگان تاکسی و اتوبوس مهلت داد

ستاد مدیریت سوخت به رانندگان حمل ونقل عمومی ۴۵ روز فرصت داد برای جلوگیری از غیر فعال شدن کارت سوخت بیمه نامه شخص ثالث دریافت کنند.
۱۸:۱۳ – ۱۳۹۵ سه شنبه ۴ خرداد


ستاد سوخت ۴۵ روز به رانندگان تاکسی و اتوبوس مهلت داد

استخدام

label, , , , , , , , , , , ,

About the author