سانحه تلخ قطار و تسلیت رسول خطیبی

سانحه تلخ قطار و تسلیت رسول خطیبی
رسول خطیبی سرمربی ماشین سازی با ارسال یادداشتی سانحه تلخ تصادف قطار را تسلیت گفت.

سانحه تلخ قطار و تسلیت رسول خطیبی

رسول خطیبی سرمربی ماشین سازی با ارسال یادداشتی سانحه تلخ تصادف قطار را تسلیت گفت.
سانحه تلخ قطار و تسلیت رسول خطیبی

label, , , , , , , , , , , ,

About the author