ساز و کار نظارت بر پرداخت های قانونی در دولت تعیین شد

ساز و کار نظارت بر پرداخت های قانونی در دولت تعیین شد
هیئت دولت در راستای برقراری انضباط مالی بویژه در زمینه تسهیلات رفاهی، پرداخت حقوق و سایر پرداخت های قانونی در دولت مقررات جدیدی را ابلاغ کرد.
۱۹:۱۷ – ۱۳۹۵ شنبه ۲۲ خرداد


ساز و کار نظارت بر پرداخت های قانونی در دولت تعیین شد

هیئت دولت در راستای برقراری انضباط مالی بویژه در زمینه تسهیلات رفاهی، پرداخت حقوق و سایر پرداخت های قانونی در دولت مقررات جدیدی را ابلاغ کرد.
۱۹:۱۷ – ۱۳۹۵ شنبه ۲۲ خرداد


ساز و کار نظارت بر پرداخت های قانونی در دولت تعیین شد

موسیقی

label, , , , , , , , , , , ,

About the author