روز جهانی آب

۲۴ سال پیش موضوع نامگذاری روز جهانی آب ، نخستین بار در سازمان ملل مطرح شد. از آن زمان تاکنون هر سال همه دولت ها ، ٢٢ مارس ، مصادف با دوم فروردین را برای ترویج و آگاه سازی مردم درباره اهمیت آب و نحوه استفاده بهینه از آن گرامی می دارند.
۱۲:۲۵ – ۱۳۹۵ دوشنبه ۲ فروردین


کیمیا دانلود

شبکه خانگی

label, , , , , , ,

About the author