روزنامه های ورزشی یکشنبه، ۲۹ فروردین ۹۵

روزنامه های ورزشی یکشنبه، ۲۹ فروردین ۹۵
روشن: آقای پورحیدری! چقدر گفتم مربی ایرانی انتخاب نکنید، رحمتی: قول می دهم این نتیجه را جبران کنیم، بد بودیم و جای توجیه نداریم، مکانی: مجبور بودم دستکش های آبی بپوشم!، عنایتی: این تیم با نظر مظلومی و یکی دوبازیکن بسته شده!
۰۷:۴۳ – ۱۳۹۵ یک شنبه ۲۹ فروردین


روزنامه های ورزشی یکشنبه، ۲۹ فروردین ۹۵

روشن: آقای پورحیدری! چقدر گفتم مربی ایرانی انتخاب نکنید، رحمتی: قول می دهم این نتیجه را جبران کنیم، بد بودیم و جای توجیه نداریم، مکانی: مجبور بودم دستکش های آبی بپوشم!، عنایتی: این تیم با نظر مظلومی و یکی دوبازیکن بسته شده!
۰۷:۴۳ – ۱۳۹۵ یک شنبه ۲۹ فروردین


روزنامه های ورزشی یکشنبه، ۲۹ فروردین ۹۵

خرید بک لینک

آهنگ جدید

label, , , , , , , , , , , ,

About the author